Voorwaarden

 

Voorwaarden

Gelieve onderstaande algemene voorwaarden met betrekking tot deze website aandachtig te lezen:

DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U, PERSOONLIJK EN IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN ZODAT U DEZE VOORWAARDEN VOORAFGAANDELIJK AAN IEDER GEBRUIK DIENT NA TE LEZEN. GELIEVE ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

ALGEMEEN

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website(s) uitgebaat door Chattenmetvreemden.biz, met de domeinnaam www.Chattenmetvreemden.biz alsook alle websites en/of subsites en/of webpagina’s die door Chattenmetvreemden werden, worden of in de toekomst zouden worden ontwikkeld (hierna genoemd de “Website”). Zij regelen de rechtsverhouding tussen Chattenmetvreemden.biz en de gebruiker van de Website (hierna genoemd de “gebruiker”), met uitsluiting van enige andere wettelijke of contractuele bepalingen.
Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht van het land waarin de Website wordt bezocht of gebruikt, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden niet beïnvloeden.
Chattenmetvreemden.biz behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden.
 

Het bezoek en gebruik:

 • Het bezoek en gebruik van de website/dienst is volledig gratis. 
 • Door het bezoek en gebruiken van de dienst verklaart en bevestigt de gebruiker formeel dat hij de leeftijd van minstens 18 jaar bezit.
 • U mag slechts 1x tegelijk inloggen op de chatbox. Enkel natuurlijke personen kunnen gebruik maken van de Website.
 • De gebruiker is verplicht  om zijn correcte leeftijd en provincie in te voeren alvorens hij/zij in de chatbox aan de praat gaat.
 • Het is verboden voor gebruikers om een valse identiteit aan te nemen. Ook zijn de volgende aspecten verboden namelijk het promoten van producten, diensten, websites of personen. U mag geen van de volgende informatie verspreiden via het platform, tenzij hier door uw chatpartners om gevraagd zou worden: e-mailadres, msn-adres, telefoonnummer, skype-adres, handelsnaam, merknaam, links naar andere websites, of andere vormen van identificatie of verwijzing bevatten. De Website noch het gebruik mogen in het algemeen geenszins aangewend worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse commerciële of publicitaire doeleinden.
 • Ingeval van niet-naleving van deze voorwaarden of ingeval van twijfel daaromtrent, behoudt Chattenmetvreemden.biz zich te allen tijde het recht voor een gebruiker eenzijdig te verbannen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Chattenmetvreemden.biz is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van de dient en haar gebruikers. Desgevallend is de gebruiker gehouden tot integrale vrijwaring van Chattenmetvreemden.biz voor alle eventuele schade die uit een oneigenlijk of onwettig gebruik van de Website zou voortvloeien ten nadele van Chattenmetvreemden.
 • De Website heeft als enig doel de gebruiker te entertainen, zonder dat Chattenmetvreemden.biz enige vorm van dating tussen de gebruikers op de Website wil bewerkstelligen of garanderen. Chattenmetvreemden.biz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gesprekken met gebruikers te sturen via daartoe aangemaakte chat gesprekken. In geen enkel geval draagt Chattenmetvreemden.biz enige aansprakelijkheid omtrent de inhoud en afloop van eventuele gesprekken tussen gebruikers van de Website.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

Chattenmetvreemden stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

INTELLECTUELE RECHTEN

 • De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Chattenmetvreemden.biz
 • De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Chattenmetvreemden.biz Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.
 • De gebruiker verbindt zich ertoe om geen foto’s of andere informatie aan te wenden op de Website die de intellectuele eigendom zijn van derden (auteursrecht, copyright of andere intellectuele rechten). Evenmin mag de gebruiker foto’s of afbeeldingen van derden op de Website plaatsen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van deze derde te hebben verkregen. Desgevallend zal de gebruiker dergelijke toestemming dienen voor te leggen op eerste verzoek van Chattenmetvreemden of één van haar partners. De gebruiker zal Chattenmetvreemden of diens partners vrijwaren voor de schadelijke gevolgen die derden zouden ondervinden doordat hun foto zonder hun toestemming middels de chatbox in gesprekken kunnen worden doorgegeven.
 • De gebruiker is alleen aansprakelijk voor het voeren van zijn of haar gesprekken en alle geplaatste externe links of afbeeldingen binnen de chatsessies die mogelijk de (intellectuele) rechten van derden zouden schenden, en verbindt zich tot integrale vrijwaring van Chattenmetvreemden of diens partners.
 • Door het eenvoudig plaatsen berichten op de Website draagt de gebruiker alle intellectuele rechten die hij op deze data zou hebben onherroepelijk en definitief over aan Chattenmetvreemden.biz, die vrij is om over deze data vrij te beschikken en desgevallend voor al dan niet commerciële doeleinden aan te wenden of over te dragen aan derden. De gebruiker verzaakt bovendien uitdrukkelijk aan het instellen van enige vordering tegen Chattenmetvreemden.biz met betrekking tot de morele rechten op de geplaatste data. Dit geldt ook indien het profiel van de gebruiker wordt verwijderd, ongeacht de reden daarvan.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De Website is een eenvoudig platform waarop gebruikers middels een chat platform informatie uit kunnen wisselen, zonder dat Chattenmetvreemden.biz op enige wijze aansprakelijk is voor de inhoud van de berichten of links die door de gebruikers op de Website worden geplaatst of onderling uitgewisseld.
 • De gebruiker is alleen aansprakelijk voor alle berichten of links die hij op de chat plaatst, en hij verbindt zich ertoe desgevallend Chattenmetvreemden en diens partners te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden hieromtrent.
 • Chattenmetvreemden is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de Website en is niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden. De informatie, producten en diensten die de Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden bevatten. Chattenmetvreemden.biz biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie die op de Website wordt aangeboden.
 • Chattenmetvreemden.biz is niet aansprakelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, schade aan hardware of software van de gebruiker) als gevolg van het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de technische werking of onbeschikbaarheid, virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Chattenmetvreemden.biz gewaarschuwd werd voor deze schade. De gebruiker doet bovendien afstand van elke vordering dienaangaande.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze voorwaarden zijn algemene voorwaarden en dienen te worden aangevuld door specifieke voorwaarden zoals het privacy-beleid van Chattenmetvreemden, die er integraal deel van uitmaken.
U kan kennis nemen van ons privacybeleid door hier te klikken.
 
HYPERLINKS
De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.Chattenmetvreemden.biz, en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel vanhyperlinks, met inbegrip van deeplinking, op de pagina’s van de Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.
Chattenmetvreemden kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze webruimten door Chattenmetvreemden.biz
Links naar de Website van Chattenmetvreemden.biz zijn niet toegestaan zonder diens voorafgaande toestemming.
 
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht, waarbij de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Chattenmetvreemden.biz uitsluitend bevoegd zijn.

 

Facebook Comments